onsdag 21 augusti 2013

Malmös miljöutmaningar – rusta upp allmännyttan och satsa på förnyelsebar energi


Malmö har under två decenniers tid förvandlats från en industriintensiv till en kunskapsintensiv stad. Den socialdemokratiska ledningen såg i början av 90-talet nödvändigheten i att reformera Malmö i grunden när tillverknings- och kalkindustrierna avvecklades. Den nya politiska inriktningen förde samman idén om en hållbar omställning på såväl ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt plan. Idag ser vi hur två decenniers förvandling har lagt grunden till Malmös framskjutna plats i det kommunala miljöarbetet. Men arbetet är långt ifrån fullbordat. De stora utmaningarna vi står inför är att göra Malmö till en jämlik och klimatmässigt hållbar stad Malmö. Häri ligger två centrala uppgifter för en socialdemokratiskt ledd majoritet - upprustningen av allmännyttan i Malmös miljonprogramsområden och att öka produktionen av förnyelsebar energi.

Under sommaren har vi följt utvecklingen i Sverige där flera kommuner sålt av allmännyttiga bostadsbestånd till mer eller mindre oseriösa aktörer för att ha råd att finansiera nyproduktion och upprustning av lägenheter. I Malmö avvisar vi en sådan utveckling. Istället väljer vi att bejaka de kommunala bostadsbestånden samtidigt som vi inlett en storsatsning för att rusta upp miljonprogramsområdena med socialt och klimatmässigt hållbara insatser. På så vis kan vi hålla hyressättningen fortsatt låg samtidigt som vi satsar på att låta hållbara, blandade och levande stadsdelar växa fram. Integrerat i satsningarna rör åtgärder om, energi, transporter, stadsodling och ökat medbestämmande för boende när det gäller energiförsörjning.

Energiförsörjningen är den andra stora utmaningen. Vi vill satsa än mer på vindkraft och biogas i Malmö. Här har vi höga ambitioner. Det första målet är att hela den kommunala organisationen med skolor, förvaltningar och annat ska vara försedda med klimatneutral energi år 2020. Till 2030 ska hela staden vara försedd med klimatneutral energi. Den socialdemokratiskt ledda majoriteten har avsatt hundra miljoner kronor per år till vindkraft i 2014, 2015 och 2016 års budgetar.

Det är viktigt att poängtera att klimatpolitiken går hand i hand med den lokala energipolitiken. Det finns ingen annan långsiktig och hållbar väg ur klimatkrisen än att ersätta de fossila bränslena och kärnkraften med förnyelsebar energi. Vi behöver ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Malmö stads roll i arbetet med att säkerställa långsiktighet, samordning och kretsloppstänkande i klimatomställningen. Kommunen har här möjligheten att styra utvecklingen så att såväl bättre som sämre ekonomiskt ställda medborgare har rätten till ett gott socialt och ekologiskt leverne. Genom det gemensamma kan vi, för det gemensammas bästa, bedriva en kraftfull lokal klimatpolitik där alla Malmös medborgare kan vara med och skörda de klimatmässigt hållbara frukterna av vårt arbete. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar