torsdag 26 maj 2011

Folkomröstning i Malmö om ny FN-deklaration


Folkomröstning om Moder Jords rättigheter

19 -22 april 2010 hölls en folklig världskonferens om klimatförändringar och Moder Jords rättigheter i staden Cochabamba i Bolivia med 30 000 deltagare från hela världen. Deltagarna arbetade fram ett utkast till en Allmän deklaration om Moder Jords rättigheter som man kräver att FNs generalförsamling ska anta.

På lördag anordnas en folkomröstning om deklarationen här i Malmö i samband med Sofielundsfestivalen. Röstningslokalen kommer vara öppen mellan 9-18 på Sofielunds folkets hus den 28 maj, alltså nu på lördag.

Anser du att FN ska anta den Allmänna deklarationen om Moder Jords rättigheter?


Ur deklarationen:

Utkast till:

Allmän deklaration om Moder Jords rättigheter

Förord

Vi, jordens folk:

Vi anser att vi alla är del av Moder Jord, en odelbar livsgemenskap som består av varelser som är beroende av varandra, står i relation till varandra och bär ett gemensamt öde.

Vi erkänner med tacksamhet att Moder Jord är källan till liv, livsmedel, kunskap och att hon förser oss med allt det vi behöver för att leva väl.

Vi erkänner att det kapitalistiska systemet och alla former av skövling, utsugning, övergrepp och förgiftning har förorsakat stor förstörelse, degradering och förändring av Moder Jord. Detta har utsatt livet som vi idag känner det för fara och orsakat fenomen som klimatförändringarna.

Vi är övertygade om att i en livsgemenskap där vi är beroende av varandra är det inte möjligt att endast erkänna människor rättigheter utan att orsaka obalans för Moder Jord.

Vi slår fast att för att garantera de mänskliga rättigheterna är det nödvändigt att erkänna och försvara Moder Jords rättigheter och rättigheterna för alla de varelser som utgör henne. Vi slår också fast att det finns kulturer, praktiker och lagar som redan gör detta.

Vi är medvetna om brådskan att vidta betydande gemensamma åtgärder för att omforma de strukturer och system som orsakar klimatförändringar och andra hot mot Moder Jord.

Vi kungör denna allmänna deklaration om Moder Jords rättigheter och vi uppmanar Förenta Nationernas generalförsamling att anta den som en gemensam avsikt för världens alla folk och nationer. Såväl individer som institutioner ska ta ansvar för att genom undervisning, utbildning och medvetandegörande, med respekt för de rättigheter som denna deklaration erkänner och genom snara och progressiva medel och mekanismer av nationell och internationell karaktär, främja deklarationens verkningsfulla erkännande och allmänna tillämpning bland världens alla folk och stater.


Artikel 1: Moder Jord

Moder Jord är en levande varelse

Moder Jord är en unik, odelbar och självreglerande gemenskap som består av varelser med inbördes relationer och som uppbär, innehåller och återskapar alla de varelser som utgör henne.

Varje varelses rättigheter begränsas av andra varelsers rättigheter och varje konflikt mellan deras rättigheter bör lösas på så vis att Moder Jords integritet, balans och hälsa bibehålls.


Artikel 2: Moder Jords inneboende rättigheter

Moder Jord och alla de varelser som utgör henne har följande inneboende rättigheter:

Rätt till liv och att existera
Rätt att respekteras

Rätt till sin biokapacitets återställning och fortsättning på sina livscykler och livsprocesser, fria från mänsklig påverkan

Rätt att behålla sin identitet och integritet som olika och självreglerande varelser med relationer till andra varelser

Rätt till vatten som källa till liv

Rätt till ren luft

Rätt till fullständig hälsa

Rätt att slippa förorening, avgaser, gifta och radioaktiva avfall

Rätt att inte förändras genetiskt och modifieras i sin struktur på ett sätt som hotar dess integritet eller levnads- och funktionssätt.

Rätt till en fullständig och snar ersättning för brott till följd av mänsklig aktivitet mot de rättigheter som erkänns i denna deklaration.


Artikel 3: Människornas skyldigheter gentemot Moder Jord

Alla människor är skyldiga att respektera och leva i harmoni med Moder Jord.

Människor, alla stater och alla offentliga och privata institutioner bör:

Respektera, skydda, bevara och var helst det är nödvändigt återställa integriteten hos Moder Jords livscykler, livsprocesser och balans

Garantera fred och förstöra kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen

Främja och stödja respektfulla praktiker gentemot Moder Jord och alla de varelser som utgör henne enligt deras egna kulturer, traditioner och vanor

Främja ekonomiska system som är i harmoni med Moder Jord och i enlighet med de rättigheter som erkänns i denna deklaration

Ingenting i denna deklaration kan begränsa erkännandet av andra inneboende rättigheter hos alla varelser eller hos någon speciell varelse.

Deklarationen i sin helhet finns på: www.glokala.se


Valsedeln ser ut enligt följande:

Folkomröstning om Moder Jords rättigheter

1. Anser du att FNs generalförsamling ska anta en Allmän deklaration om Moder Jords rättigheter?

JA NEJ

2. Anser du att FN ska inrätta en internationell domstol som kan döma för brott mot Moder Jords rättigheter?

JA NEJ

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar