fredag 7 januari 2011

Det gröna folkhemmet - the green global village

Klimatkrisen har på många sätt varit en icke-fråga länge inom partipolitiken. I praktiken inget av partierna har hittat en bred och holistisk plattform för att på allvar ta upp kampen mot klimatförändringarna. Det finns några aktörer som varit drivande utanför den partipolitiska arenan, exempelvis Miljöförbundet Jordens vänner, Latinamerikagrupperna och Naturskyddsföreningen. Men när rörelsen inte finns inom Socialdemokratin, vad kan vi då förhålla oss till? Finns det andra rörelser på andras ställen i världen som möjligtvis tänkt längre än oss? Som har en omställningsstrategi och en plattform för hur det ska gå till? Ja, det finns det. Här nedan följer ett dokument, en global förklaring om Moder Jords rättigheter som antogs av en myriad av globala rörelser - fackliga, kooperativa, småbrukare med flera - för lite mer än ett år sedan. Socialdemokratin, letande efter en comeback i den globala klimatdebatten, kan snappa upp det och ta ett handfast grepp i omställningsarbetet.

Utkast till Allmän Förklaring om Moder Jords Rättigheter

Förord

Vi, Jordens folk:

Vi anser att vi alla är del av Moder Jord, en odelbar livsgemenskap som består av varelser som är beroende av varandra, står i förhållanden till varandra och bär ett gemensamt öde.

Vi erkänner med tacksamhet att Moder Jord är källa till liv, livsmedel, kunskap och att hon förser oss med allt det vi behöver för att leva väl.

Vi erkänner att det kapitalistiska systemet och alla former av skövling, utsugning, övergrepp och förgiftning har förorsakat stor förstörelse, degradering och förändring av Moder Jord. Detta har utsatt livet som vi idag känner det för fara och orsakat fenomen som klimatförändringen.

Vi är övertygade om att i en livsgemenskap där vi är beroende av varandra är det inte möjligt att erkänna rättigheter till endast människor utan att orsaka obalans för Moder Jord.

Vi slår fast att för att garantera de mänskliga rättigheterna är det nödvändigt att erkänna och försvara Moder Jords rättigheter och rättigheterna för alla de varelser som utgör henne. Vi slår också fast att det finns kulturer, praktiker och lagar som gör detta.

Vi är medvetna om brådskan att vidta betydande kollektiva åtgärder för att omforma de strukturer och system som orsakar klimatförändringen och andra hot mot Moder Jord.

Vi kungör denna Allmänna Förklaring om Moder Jords Rättigheter och vi uppmanar Förenta Nationernas Generalförsamling att anta den som gemensam avsikt för världens alla folk och nationer för att såväl individer som institutioner ska ta ansvar för att genom undervisning, utbildning och medvetandegörande, med respekt för de rättigheter som denna Förklaring erkänner och genom snara och progressiva medel och mekanismer av nationell och internationell karaktär, främja deklarationens verkningsfulla erkännande och allmänna tillämpning bland världens alla folk och stater.

Artikel 1: Moder Jord

1. Moder Jord är en levande varelse

2. Moder Jord är en unik, odelbar och självreglerande gemenskap som består av varelser med inbördes relationer och som uppbär, innehåller och återskapar alla de varelser som utgör henne.

3. Varje varelse definieras genom sina förhållanden som en integrerad del av Moder Jord.

4. Moder Jords inneboende rättigheter är omistliga eftersom de härstammar från samma källa.

5. Moder Jord och alla de varelser som utgör henne är innehavare av alla de inneboende rättigheter som erkänns i denna Deklaration utan någon som helst åtskillnad vad gäller organiska och oorganiska varelser, arter, ursprung, användning för människor eller vilken annan status som helst.

6. Precis som människor har rättigheter, så har också alla andra Moder Jords varelser rättigheter som är specifika för deras tillstånd och lämpade för deras roll och funktion inom de gemenskaper där de existerar.

7. Varje varelses rättigheter begränsas av andra varelsers rättigheter och varje konflikt mellan deras rättigheter bör lösas på så vis att Moder Jords integritet, balans och hälsa bibehålls.

Artikel 2: Moder Jords inneboende rättigheter

1. Moder Jord och alla de varelser som utgör henne har följande inneboende rättigheter:

1. Rätt till liv och att existera

2. Rätt att respekteras

3. Rätt till sin biokapacitets återskapelse och fortsättning på sina livscykler och livsprocesser som ska vara fria från mänsklig påverkan

4. Rätt att bibehålla sin identitet och integritet som varelser som är olika, självreglerande och har förhållanden till andra varelser

5. Rätt till vatten som källa till liv

6. Rätt till ren luft

7. Rätt till fullständig hälsa

8. Rätt att slippa förorening, avgaser, gifta och radioaktiva avfall

9. Rätt att inte förändras genetiskt och modifieras i sin struktur på ett sätt som hotar dess integritet eller levnads- och funktionssätt.

10. Rätt till en full och snar återsättning från brott mot de rättigheter som erkänns i denna Deklaration till följd av mänsklig aktivitet.

2. Varje varelse har rätt till en plats och till att utföra sin roll i Moder Jord för sitt harmoniska funktionssätt.

3. Alla varelser har rätt att må väl och leva fria från tortyr eller ondsint behandling från människor.

Artikel 3: Människornas skyldigheter gentemot Moder Jord

Alla människor är skyldiga att respektera och leva i harmoni med Moder Jord

Människor, alla stater och alla offentliga och privata institutioner bör:

1. Agera i enlighet med de rättigheter och skyldigheter som erkänns i denna Förklaring

2. Erkänna och främja tillämpningen och den fulla implementeringen av de rättigheter och skyldigheter som denna Förklaring etablerar

3. Främja och delta i lärandet, analysen, tolkningen och kommunikationen om hur man kan leva i harmoni med Moder Jord i enlighet med denna Förklaring

4. Garantera att sökandet efter människans välmående bidrar till Moder Jords välmående, nu och i framtiden

5. Skapa och fullskaligt tillämpa normer och lagar för att skydda och bevara Moder Jords rättigheter

6. Respektera, skydda, bevara och var helst det är nödvändigt återställa integriteten hos Moder Jords livscykler, livsprocesser och balans

7. Garantera att de skador orsakade av människors brott mot de inneboende rättigheter som erkänns i denna Förklaring åtgärdas och att de ansvariga visar att de återställer Moder Jords integritet och hälsa.

8. Stärka människor och institutioner för att försvara rättigheterna för Moder Jord och alla de varelser som utgör henne

9. Åta försiktighets- och restriktionsåtgärder för att förhindra att mänskliga aktiviteter leder till artutrotning, förstörelse av ekosystem eller förändring av ekologiska cykler

10. Garantera fred och förstöra kärnvapen, kemiska vapen och biologiska vapen

11. Främja och stödja respektfulla praktiker gentemot Moder Jord och alla de varelser som utgör henne enligt deras egna kulturer, traditioner och vanor

12. Främja ekonomiska system som är i harmoni med Moder Jord och i enlighet med de rättigheter som erkänns i denna Förklaring.

Artikel 4: Definitioner

1. Termen ”varelse” inkluderar ekosystem, naturgemenskaper, varelser och alla andra naturenheter som existerar som en del av Moder Jord.

Ingenting i denna Förklaring kan begränsa erkännandet av andra inneboende rättigheter hos alla varelser eller hos någon speciell varelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar